USLOVI POSLOVANJA KONTROLNOG TELA

Obim i obavljanje zadataka
MAGAT Tech d.o.o. Beograd, Kontrolno telo (u daljem tekstu Kontrolno telo) je odgovorno za obavljanje poslova kontrolisanja, u skladu sa ugovorom ili ponudom čiji je sastavni deo ovaj dokument, jer je pored ostalog isti i podloga za zaključivanje poslovnog odnosa. Kontrolno telo radi prema važećem obimu akreditacije i/ili obimu poslova za koje je ovlašćeno na osnovu Zakona o metrologiji.

Tehnička dokumentacija za predmete kontrolisanja

Ako drugačije nije dogovoreno, prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi unapred, najkasnije pre početka kontrolisanja.
Transport osoblja i opreme za kontrolisanje

Naručilac je u obavezi da Kontrolnom telu nadoknadi troškove izlaska na teren koji je van teritorije njihovog sedišta. Naručilac je u obavezi da nadoknadi troškove transporta, u oba smera, opreme koja se poštom šalje na kontrolisanje u Kontrolno telo, osim ukoliko drugačije nije dogovoreno. Odgovornost za slanje opreme u Kontrolno telo preuzima naručilac.
Vlasništvo i upotrebna prava
Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenog posla u namenjenu ili specijalno dogovorenu svrhu, tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.
Korisnik ima pravo da reprodukuje dobijeni Izveštaj/Sertifikat o kontrolisanju, u celini. Drugačija upotreba zahteva saglasnost direktora Kontrolnog tela.

Nepristrasnost i objektivnost
Kontrolno telo je odgovorno za nepristrasnost svojih aktivnosti kontrolisanja i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci kompromituju nepristrasnost i objektivnost. Rukovodstvo Kontrolnog tela neprestano preispituje i upravlja rizicima po nepristrasno kontrolisanje.
Poverljivost
Za navedeni posao obezbeđeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno. MAGAT Tech d.o.o. Beograd je pravno odgovoran za upravljanje svim informacijama, dobijenim ili nastalim tokom izvođenja aktivnosti kontrolisanja za korisnika. Sledeće informacije iz poslovanja Kontrolnog tela, smatraju se poverljivim ili vlasništvom, i neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahteva i odobrenja:
– informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta na kontrolisanje;
– uslovi za prijem predmeta kontrolisanja, podaci i rezultati kontrolisanja, odgovarajući izveštaji, ili bilo koji podaci o predmetu kontrolisanja koje korisnik nije učinio javno dostupnim;
– vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta kontrolisanja;
– imena, adrese i informacije o kontaktima sa korisnikom;
– bilo koja problematična informacija ili podatak izdat korisniku.
Takođe, sa informacijama o korisniku, koje su dobijene iz drugih izvora, postupa se kao sa poverljivim informacijama. Kada se od Kontrolnog tela zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahteva da objavi poverljive informacije, korisnici će biti obavešteni o datim informacijama, osim ako je to zabranjeno propisima. Osim naručioca i korisnika predmeta kontrolisanja pravo uvida u rezultate kontrolisanja ima Akreditaciono telo Srbije, na osnovu Ugovora o akreditaciji potpisanim sa Kontrolinim telom, Direkcija za mere i dragocene metale, na osnovu datog ovlašćenja, kao i pravosudni i drugi organi vlasti.
Pristup predmetima kontrolisanja
Korisnik se obavezuje da obezbedi neometan pristup predmetima, koji se kontrolišu. Za specifične predmete kontrolisanja, neophodno je da predstavnik korisnika obavezno prati osoblje Kontrolnog tela, tokom izvršenja usluge.
Rokovi obavljanja usluge
Poslovi se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.
Prigovori
Kontrolno telo poseduje utvrđen postupak rešavanja prigovora, koji je dostupan na zahtev. Na internet stranici Kontrolnog tela (www.mgt.rs) nalazi se e-mejl adresa, na koju je moguće uputiti prigovor. Prigovori na rezultate kontrolisanja mogu se uputiti u roku do 30 dana od datuma pružanja usluge.
Postupak sa neispravnim merilima
U slučaju da se prilikom kontrolisanja utvrdi da je merilo koje je dostavljeno funkcionalno neispravno, Kontrolno telo izdaje Uverenje o odbijanju i Sertifikat o kontrolisanju. Naručiocu/korisniku se vrši naplata u celosti.

 

Klijent je saglasan sa Uslovima poslovanja, što potvrđuje podnošenjem zahteva za kontrolisanje / overavanje.

 

Uslovi poslovanja se primenjuju od 10.10.2022.

 

v. 1/1