USLOVI POSLOVANJA LABORATORIJE ZA ETALONIRANJE

Ugovorni odnosi i odgovornost
Primljen i preispitan zahtev naručioca/korisnika (u daljem tekstu klijent), predstavlja osnov za izdavanje ponude čiji sastavni deo čine uslovi poslovanja. Ponuda i uslovi poslovanja zajedno predstavljaju ugovorne odnose između klijenta i MAGAT Tech d.o.o. Beograd, Laboratorije za etaloniranje (u daljem tekstu laboratorija), a isti se smatraju ugovornim stranama. U slučaju formiranja pisanog ugovora, sva prava, obaveze i odgovornosti između klijenta i laboratorije, sadržane su u ugovoru. Laboratorija je odgovorna za obavljanje zadataka koji su joj povereni, u skladu sa ponudom ili ugovorom.

Ugovorne strane se obavezuje da će po svim pitanjima koja su predmet ugovorne obaveze, postupati profesionalno, isključivo u skladu sa pravilima struke i zakonskim propisima, kao i dobrim poslovnim običajima.

 

Izbor metoda i izveštavanje

Laboratorija sve usluge prvenstveno pruža na osnovu važećeg obima akreditacije (www.ats.rs). Ukoliko usluga nije u obimu akreditacije, laboratorija u tom slučaju nudi uslugu na osnovu obima poslovanja (neakreditovane metode) i izdaje Sertifikat o etaloniranju bez simbola akreditacije. Prihvatanjem ponude, klijent je saglasan sa ponuđenom metodom etaloniranja i potvrđuje da je jasno upoznat sa obimom akreditacije laboratorije.

Laboratorija pri davanju izjave o usaglašenosti koristi pravila odlučivanja u skladu sa dokumentom ILAC G8:09/2019, kojim se opisuje kako se merna nesigurnost uzima u obzir pri davanju izjave o usaglašenosti: a) jednostavno pravilo odlučivanja bez zaštitne granice i rizikom do 50%; b) binarno pravilo odlučivanja sa zaštitnom granicom i rizikom manjim od 2%; c) ne-binarno pravilo odlučivanja sa zaštitnom granicom koja je jednaka proširenoj mernoj nesigurnosti etaloniranja. Izbor pravila odlučivanja zavisi od proširene merne nesigurnosti etaloniranja, potreba korisnika i unapred se dogovara sa korisnikom. Prihvatanjem ponude klijent prihvata pravilo odlučivanja, dogovoreni model i nivo rizika, koje laboratorija koristi pri davanju izjave o usaglašenosti.

 

Poverljivost i pravna odgovornost

Laboratorija se obavezuje da će sve informacije o vlasniku/korisniku i/ili predmetu etaloniranja, do kojih se došlo tokom izvođenja laboratorijskih aktivnosti, smatrati pravom svojine vlasnika/korisnika i tretirati kao poverljive, osim informacija koje je korisnik učinio javno dostupnim ili kada je unapred dogovoreno sa korisnikom. Informacije o korisniku dobijene iz drugih izvora, laboratorija će takođe tretirati kao poverljive.

Pravnu odgovornost za postupanje sa informacijama o korisniku dobijenim ili nastalim tokom izvođenja laboratorijskih aktivnosti, preuzima MAGAT Tech d.o.o. Beograd, kao pravni entitet, čiji je organizacioni deo laboratorija.

Kada se zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovornih obaveza, zahteva objava poverljivih informacija, laboratorija se obavezuje da unapred obavesti korisnika o istom, osim ako to nije zakonom zabranjeno.

Osim klijenta pravo uvida u rezultate etaloniranja ima Akreditaciono telo Srbije i Setifikaciono telo (sa kojima laboratorija ima potpisan ugovor), kao i pravosudni i drugi organi vlasti.

 

Prigovori i žalbe

U slučaju prigovora ili žalbe postupaće se prema postupku koji će se staviti na raspolaganje podnosiocu prigovora ili žalbe, na njegov zahtev. Na internet stranici laboratorije (www.mgt.rs) nalazi se e-mejl adresa, na koju je moguće uputiti prigovor. Prigovori na rezultate etaloniranja mogu se uputiti u roku do 30 dana od datuma pružanja usluge.

Sve eventualne sporove, ugovorne strane će nastojati da reše putem sporazuma. Ukoliko spor ne može da se reši sporazumno ugovara se nadležnost privrednog suda u skladu sa njihovom teritorijalnom nadležnošću.

 

Rokovi, nadoknade i transport

Poslovi se obavljaju u rokovima navedenim u ponudi oko kojih su se ugovorne strane sporazumno dogovorile. Laboratorija odgovara za imovinu korisnika u vremenu za koje traje izvršenje usluge, za šta je obezbeđeno odgovarajuće osiguranje u vidu polise osiguranja. Laboratorija ne odgovara za otkaze na opremi ili bilo koje štete nastale nevezano za pružanje usluge, u vremenu nakon izvršenja usluge.

Naručilac je u obavezi da laboratoriji nadoknadi sve troškove usluge po izdatoj fakturi, u zakonskom ili dogovorenom roku. U slučaju da se prilikom etaloniranja utvrdi da je oprema koja je dostavljena funkcionalna neispravna, naručiocu se može izvršiti naplata obavljenih poslova u visini 50 % od pune cene etaloniranja, što se sporazumno potvrđuje sa korisnikom.

Naručilac je dužan da organizuje transport opreme u laboratoriju i iz nje, pri čemu preuzima odgovornost. Ukoliko se pri ugovaranju usluge laboratorija obaveže na transport opreme, koristi specijalizovanu kurirsku službu DHL ili ga obavlja lično i isključivo u navedenim slučajevima preuzima odgovornost.

 

Klijent je saglasan sa zahtevima iz Uslova poslovanja, što potvrđuje prihvatanjem Ponude.

 

Uslovi poslovanja se primenjuju od 04.04.2022.

 

v. 3/0