USLOVI POSLOVANJA

1.Obim i obavljanje zadataka

MAGAT Tech d.o.o. Beograd, Laboratorija za etaloniranje (u daljem tektu Laboratorija) je odgovorna za obavljanje zadataka koji su joj povereni, u skladu sa ponudom ili ugovorom. Prihvatanjem ponude naručilac i korisnik prihvataju pravilo odlučivanja, dogovoreni model i nivo rizika, koje Laboratorija koristi pri davanju izjave o usaglašenosti i saglasni su sa akreditovanom laboratorijom, koju je Laboratorija izabrala za podugovaranje usluga etaloniranja.

2.Tehnička dokumentacija za predmete etaloniranja

Ako drugačije nije dogovoreno, prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi unapred, najkasnije pre početka etaloniranja.

 

3.Transport osoblja i opreme za etaloniranje

Naručilac je u obavezi da Laboratoriji, pri izlasku na teren, nadoknadi troškove transporta osoblja i opreme za etaloniranje van teritorije njihovog sedišta. Naručilac je u obavezi da nadoknadi troškove transporta, u oba smera, opreme koja se poštom šalje na etaloniranje u Laboratoriju, osim ukoliko drugačije nije dogovoreno. Transport opreme Laboratorija obavlja preko specijalizovane kurirske službe DHL. Ukoliko korisnik izabere drugu kurirsku službu, Laboratorija se odriče od odgovornosti za posledice transporta. Odgovornost za slanje opreme u Laboratoriju preuzima korisnik.

 

4.Vlasništvo i upotrebna prava

Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenog posla u namenjenu ili specijalno dogovorenu svrhu, tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.Korisnik ima pravo da reprodukuje dobijeni Sertifikat o etaloniranju u celosti. Drugačija upotreba zahteva saglasnost direktora Laboratorije.

 

5.Nepristrasnost i objektivnost

Laboratorija je odgovorna za nepristrasnost svojih aktivnosti etaloniranja i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci kompromituju nepristrasnost i objektivnost. Rukovodstvo Laboratorije neprestano preispituje i upravlja rizicima po nepristrasno etaloniranje.

 

6.Poverljivost

Za navedeni posao obezbeđeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno. MAGAT Tech d.o.o. Beograd je pravno odgovoran za upravljanje svim informacijama, dobijenim ili nastalim tokom izvođenja aktivnosti etaloniranja za korisnika, jer je, pored ostalog, i ovaj dokument podloga za zaključivanje poslovnog odnosa, kroz zahtev i ponudu ili ugovor. Takođe, sa informacijama o korisniku, koje su dobijene iz drugih izvora, postupa se kao sa poverljivim informacijama. Sledeće informacije iz poslovanja Laboratorije, smatraju se poverljivim ili vlasništvom, i neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahteva i odobrenja:- informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta na etaloniranje;- uslovi za prijem predmeta etaloniranja, podaci i rezultati iz etaloniranja, odgovarajući izveštaji etaloniranja, ili bilo koji podaci o podešavanjima predmeta etaloniranja;- vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta etaloniranja;

– imena, adrese i informacije o kontaktima sa korisnikom;

– bilo koja problematična informacija ili podatak izdat korisniku.

Kada se od Laboratorije zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahteva da objavi poverljive informacije, korisnici će biti obavešteni o datim informacijama, osim ako je to zabranjeno propisima. Osim naručioca i korisnika predmeta etaloniranja pravo uvida u rezultate etaloniranja ima Akreditaciono telo Srbije, na osnovu Ugovora o akreditaciji potpisanim sa Laboratorijom, kao i pravosudni i drugi organi vlasti.

 

7.Pristup predmetima etaloniranja

Korisnik se obavezuje da obezbedi neometan pristup predmetima, koji se etaloniraju. Za specifične predmete etaloniranja, neophodno je da predstavnik korisnika obavezno prati osoblje Laboratorije, tokom izvršenja usluge.

 

8.Rokovi obavljanja usluge

Poslovi se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.

 

9.Prigovori

Laboratorija poseduje utvrđen postupak rešavanja prigovora, koji je dostupan na zahtev. Na internet stranici Laboratorije (www.mgt.rs) nalazi se e-mejl adresa, na koju je moguće uputiti prigovor. Prigovori na rezultate etaloniranja mogu se uputiti u roku do 30 dana od datuma pružanja usluge.

 

10.Postupak sa neispravnim merilima

U slučaju da se prilikom etaloniranja utvrdi da je merilo koje je dostavljeno funkcionalno neispravno, Laboratorija izdaje Sertifikat o etaloniranju bez rezultata i bez simbola akreditacije i/ili nalepnicu sa natpisom ”Neispravno”. Korisniku se vrši naplata etaloniranja u visini (50-100)% od cene etaloniranja, u zavisnosti od stepena izvršenja usluge, što se sporazumno potvrđuje sa korisnikom.