banermk

Oblast i metode

Etaloniranje moment ključeva obuhvata širok dijapazon i različite tipove merila. Sprovodi se standardnim akreditovanim metodama.

Laboratorija je akreditovana za davanje izjave o usaglašenosti, što omogućava korisniku lakše tumačenje rezultata etaloniranja, kao i otpis neispravne opreme, čime se postiže i održava veći kvalitet proizvoda.

Kompletan katalog usluga u oblasti momenta sile (predmet etaloniranja, merni opseg i metodu) možete videti u nastavku.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajući Sertifikat o etaloniranju, u kome je iskazana merna nesigurnost.

Etaloniranje se obavlja u prostorijama MAGAT Tech.

Katalog usluga iz oblasti momenta sile

PREDMET ETALONIRANJA

MERNI OPSEG

METODA

AKREDITOVAN

Moment ključevi

0,04 Nm do 1500 Nm

SRPS EN ISO 6789-1:2017

SRPS EN ISO 6789-2:2017

✔

REFERENCE